×

SOLMAZ ÖZEL SAĞLIK EĞİTİM HİZMETLERİ KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Anasayfa SOLMAZ ÖZEL SAĞLIK EĞİTİM HİZMETLERİ KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

SOLMAZ ÖZEL SAĞLIK EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, VERİ SORUMLUSU, SANCAKTEPE  MAHALLESİ 892. SOKAK NO: 5/ BAĞCILAR İSTANBUL adresinde mukim, Esenler VD 7730027184 Vergi Numarası ile kayıtlı iş bu işbu AYDINLATMA FORMU, SOLMAZ ÖZEL SAĞLIK EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) nezdinde Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili AYDINLATMA METNİ’ ne ilişkin TEBLİĞ ve sair ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmeleri içermektedir.

KVKK kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde, Kişisel Veriler’inizin; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen işbu Kişisel Veriler’i talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK kapsamında sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

KVK Kanunu : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu,

Veri Sahibi                                      : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

İşbu aydınlatma metninde kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler beraber ‘’Kişisel veriler’’ olarak adlandırılabilecektir. Aydınlatma metninde yer alan amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz işbu metinde yer alan amaçlarla doğru orantılı olarak aktarım gerçekleştirilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUPLARI, KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, HUKUKİ DAYANAĞI, KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE AKTARIM 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU : ÇALIŞAN ADAYI

Çalışan Aday’ına ait kişisel veriler: Kimlik Verisi (Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, anne adı, baba adı, doğum tarihi, medeni hali, doğum yeri, cinsiyet bilgisi, sürücü belgesi, pasaport numarası, İletişim Verisi (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no gibi), Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi), Mesleki Deneyim Verisi (diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (vesikalık fotoğraf, görsel ve işitsel kayıtlar gibi), Sağlık Bilgileri (engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi), Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Adli sicil kaydı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler), İmza Verisi (Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak imza, Diğer (Askerlik durumu, aday mülakat bilgisi vs.)

Çalışan Aday’ı Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Özgeçmişiniz hakkında alınan bilgiler yöneticinin adayı daha iyi tanıyabilmesi ve seçebilmesi, yöneticiyle paylaşılması, özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi, pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle dijital ortam veya fiziki ortamda paylaştığımız bilgilerin kayıt altına alınması, grup şirketlerimizde ilgili pozisyonda boşluk olması ihtimalinde değerlendirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

Çalışan Aday’ı Kişisel Verilerinin Hukuki Dayanağı: KVK Kanunu m. 5/1  ‘’Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.’’ ve m. 6/2 ‘’Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.’’ hükümlerinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak; aşağıdaki açık rıza beyanı kapsamında açık rızanız ile Şirket’e ilettiğiniz kişisel verileriniz; işe giriş süreçleri ile diğer yasal yükümlülüklere ilişkin süreçlerin yürütülmesi, Şirketin insan kaynakları politika ve prosedürlerinin uygulanması kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesinin 2 inci fıkrasına göre, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: (a) bendine göre, ‘’Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, (c) bendine göre, ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, (ç) bendine göre, ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, (d) bendine göre, ‘’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hükümleri hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Çalışan Aday’ı Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemleri: Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve açıklanan hukuki sebeplere dayanılarak fiziki ya da elektronik ortamda; bizzat sizlerden doldurmuş olduğunuz iş başvuru formu üzerinden, cv ya da iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet siteleri üzerinden, e-posta kanalıyla, güvenlik kameralarından, iş akdi kapsamında yukarıda sıralanan amaçlar ile toplamaktadır.

Çalışan Aday’ı Kişisel Verilerin Aktarımı: KVK Kanunu’nun 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza veri işleme şartına dayanılarak; yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla yurt içinde bulunan iş ortakları, grup şirketleri, denetim şirketleri ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU: ÇALIŞAN 

Çalışan’a Ait  Kişisel Veriler: Kimlik Verisi (Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, anne adı, baba adı, doğum tarihi, medeni hali, doğum yeri, cinsiyet bilgisi, sürücü belgesi, pasaport numarası, İletişim Verisi (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi), Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi), Mesleki Deneyim Verisi (diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (vesikalık fotoğraf, görsel ve işitsel kayıtlar gibi), Sağlık Bilgileri (engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi), Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Adli sicil kaydı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler), İmza Verisi (Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izi, özel işaretler vs.), Diğer (Askerlik durumu, aday mülakat bilgisi, çalışanın beden ölçüsü bilgisi vs.)  Lokasyon Verisi (Araç GPRS Verisi, Cihaz GPRS Verisi, Bulunduğu Yerin Konum Bilgisi vs.), Özlük Verisi (Bordro Bilgileri, Disiplin Soruşturması, Mal Bildirim Bilgileri, Özgeçmiş Bilgileri, Performans Değerlendirme Raporları, Çalışanın veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, iş sözleşmesi, disiplin sözleşmesi, mezuniyet bilgileri, eğitim bilgileri, görev için uygunluk, emekli sandığı bilgileri, iş başvuru formu, vesikalık fotoğraf, eğitim bilgileri, personel güncel bilgi formu, yıllık izin kullanım defteri / kayıtları vs.), puantaj kayıtları, ücret bordroları, SGK bilgisi, disiplin soruşturması, iş akdi, işe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, referans kontrol formu, sigorta bilgileri, AGİ, E-Bildirge, bordro, imza beyannamesi, Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, holding sicil no, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, Bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon ve diğer kanuni zorunluluktan kaynaklı belgeler gibi), Hukuki İşlem Verisi (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi), İşlem Güvenliği Verisi (IP adresi bilgileri, MAC adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi), Risk Yönetimi Verisi (idari ve teknik çalışanlara yönelik risklerle ilgili ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler), Finans Verisi (Banka hesap bilgileri, maaş detayları, teminat bilgisi, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri gibi), Dernek Üyeliği (Doktor dernek üyeliği bilgileri gibi), Sağlık Bilgileri (engellilik durumuna ait bilgiler, sağlık raporu, işe giriş periyodik muayene formu, kaza raporu, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi), Biyometrik Veri (retina taraması bilgileri gibi), Aile Yakın Bilgisi (çalışanın yakınına ait kişisel bilgiler (ad-soyad, T.C. kimlik numarası gibi).

Çalışan  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: İş sözleşmesinin ifası, çalışanların yıllık ve sair izin onayları, kalan izinlerin görüntülenmesi ve izin düzenlemelerinin yapılması, çalışanların işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması, bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması, maaş ve ek kazanç ödemelerinin yapılması, personel yönetimi ve bordroların yapılması, asgari geçim indiriminden yararlandırılması, yasal gerekliliklerin takibi, güvenlik ve internet kullanım gereklilikleri gibi kurumsal politikalara uygunluk sağlanması ve denetimi, güvenlik kontrolleri, suç isnadlarının kurum içinde soruşturulması, referans kontrolü, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, log kayıtlarının tutulması, kartvizit basımının sağlanması, çalışanlara e-posta tanımlaması yapılması, acil durum analiz raporlarının oluşturulması.

Kanuni zorunluluk: İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, özlük dosyasının oluşturulması, SGK ve İŞKUR bildirimleri, AGİ hesaplaması, teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması, zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması, işe giriş- çıkış kayıtlarının kontrolü ve yönetimi, icra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması, iş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması, karakol bildirimi, mevzuat gereği arşivleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, mahkeme ilamlarının yerine getirilmesi.

Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması: İşyeri güvenliğinin sağlanması, Şirket merkezinin bulunduğu yere çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 

Diğer gereklilikler: İşveren markası faaliyetleri için doğru kanalları tanımlamak, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iş için seyahat durumlarında vize başvurularının çalışan adına yapılabilmesi, iş seyahatlerinde araç kiralama, ulaşım hizmet alımının sağlanması, şirket çalışanlarına destek verilmesi faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlilerinin yürütülmesi, iş seyahatlerinin planlanması ve bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılması, iş akdi kapsamında tarafınıza tahsis edilen cihazların takibinin yapılması ve sair özlük haklarının temini, iş akdi kapsamında tarafınıza tahsis edilen kurumsal e-posta hesapları, GSM hatları ve elektronik cihazların tahsis amacına uygun kullanımın denetimi kapsamında takibinin yapılması, masraf ve izin formlarının takibi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, risk yönetim süreçlerinin yönetilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla alınmaktadır. Şirketimiz ile akdettiğiniz sözleşmede yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde; şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda kullanım, şirketimiz içinde ve dışında temsil ile görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek vekâletname ve imza sirküleri süreçlerinin yönetilmesi.

Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı: 5. maddesinin 1. Fıkrasına göre; ‘’ Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. ’’hükmüne göre ve 2 inci fıkrasına göre, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: (a) bendine göre, ‘’Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, 5/2 (c) bendine göre, ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, (ç) bendine göre, ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, (d) bendine göre, ‘’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ ve 6. Maddesinin 2 inci fıkrasına göre,“Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.’’hükmüne göre  ve  3 üncü fıkrasına göre, ‘’Sağlık verisine ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir” hükümleri hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Çalışan Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemleri: Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle bizzat sizlerden ya da iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet siteleri üzerinden, e-posta kanalıyla, doldurmuş olduğunuz masraf ve izin formu vb. belgeler vasıtasıyla fiziki ve dijital ortamlarda kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Şirket'in işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz. Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

Şahsınıza araç tahsis edilmesi durumlarında, otomatik yöntemle Şirket'in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, GPRS kanalıyla konum bilgisi, gün ve saat bilgileri toplanmaktadır,

Giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla; işyeri güvenliğini sağlama ve çalışanların giriş-çıkış saatlerinin takibinin yapılması, puantaj kayıtlarının yapılabilmesi, bordro düzenlemelerinin yerine getirilebilmesi gibi veri sorumlusunun meşru menfaati ve hukuki yükümlülük gereği size verilmiş olan retina taraması yöntemleriyle toplanmaktadır.

Çalışan  Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel verilerin aktarılması hususunu belirleyen kanunun; 8 inci maddesinin, 1 inci fıkrasına göre, ‘’Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.’’ hükmüne göre, ve  2 inci fıkrasına göre, kişisel veriler; (a) bendi “5 inci maddenin ikinci fıkrasında,” (b) bendi “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla,” 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, “belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.’’ Hükmüne göre aktarım yapılacaktır ve kurum/kuruluş/şirketleri ile paylaşılan kişisel verileriniz için, 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasın göre, ‘’kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. ‘’ açık rızanız alınarak aktarım gerçekleştirilecektir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve yukarıdaki maddede sayılan amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla aşağıdaki kişi gruplarına aktarılır. Sayılanların dışında üçüncü kişilere herhangi bir kişisel veri aktarımında bulunulmaz.

 KVK Kanunu’nun 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” veri işleme şartına dayanılarak; maaş ödemelerinizin ve yan hak tesisinin gerçekleştirilebilmesi, Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla banka, serbest muhasebeci/mali müşavirliklerle ve ilgili tedarikçilerimiz ile ve şirket kapsamında kurum ve kuruluşları ile,

KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” veri işleme şartına dayanılarak; sadece gerekli hallerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, mahkemeler ve bilgi talep eden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile; mali müşavir/muhasebe firmaları ile;

KVK Kanunu’nun 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verilerinizi olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, iş akdinin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlar ile;

Şirketimiz ile iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla işlenen lokasyon verileriniz gerekli hallerde araç takip sistemi hizmetinin temin edildiği tedarikçi şirket ile;

Özel nitelikli kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. maddesinin 2. fıkrasının atfı ile KVK Kanunu’nun 6. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen hallerde; sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilere veya yetkili kurum ve kuruluşlara açık rızanız olmaksızın;

Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketler ile;

Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firma ile; paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU : POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI /MÜŞTERİ ADAYI

Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alıcısı /Müşteri Adayı’na Ait Kişisel veriler: Kimlik Verisi (ad soyad) İletişim Verisi (e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no gibi), Pazarlama Verisi (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)

Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alıcısı /Müşteri Adayı’na Ait  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alıcısı /Müşteri Adayı’na Ait  Kişisel Verilerin Hukuki Dayanağı: 5. maddesinin 1. Fıkrasına göre; “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.” hükmüne göre ve 2 inci fıkrasına göre (d) bendine göre, ‘’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ ve 6. Maddesinin 2 inci fıkrasına göre,’’ Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.’’ Hukuki dayanağına göre işlenmekte ve toplanmaktadır.

Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alıcısı /Müşteri Adayı’na Ait Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Dijital mercalarda  mail, sosyal medya (facebook,twitter, instagram vs.) aracılığıyla, web sitemiz kanalıyla ve fiziki ortamda form, evrak, anket ve saha çalışmalarında elde edilen formlar yada bizzat tarafınızdan sözlü olarak  toplanabilmektedir.

Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alıcısı /Müşteri Adayı’na Ait Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel verilerin aktarılması hususunu belirleyen kanunun; 8 inci maddesinin, 2 inci fıkrasına göre, kişisel veriler; (a) bendi “5 inci maddenin ikinci fıkrasında,” (b) bendi “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla,” 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, “belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.’’ Hükmüne göre ve 1. fıkrasına göre ''Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.'' hükmüne göre paylaşım ve aktarım yapılan kişisel verileriniz, doğrudan ya da dolaylı iştiraklerimizle, grup şirketleri, hissedar/ortaklarla, yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU: STAJYER

Stajyer’e Ait  Kişisel Veriler: Kimlik Verisi (ad soyad,  doğum tarihi, doğum yeri, medeni hal, uyruk, T.C. kimlik no gibi), Finans Verisi (Banka hesap bilgileri vs.), Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi), Mesleki Deneyim Verisi (okul bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (görsel ve işitsel kayıtlar gibi), İşlem Güvenliği Verisi (IP adresi bilgileri, MAC adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi), İletişim Verisi (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no gibi), Sağlık Verisi (engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, sağlık raporu gibi)

Stajyer’e Ait  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Acil Durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesigörevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesifaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,finans ve muhasebe ı̇şlerinin yürütülmesiı̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi,ı̇nsan kaynakları süreçlerinin planlanmasıı̇ş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, ı̇ş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi ı̇ş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Stajyer’e Ait  Kişisel Verilerin Hukuki Dayanağı: 5. maddesinin 1. Fıkrasına göre; ‘’Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.’’ hükmüne göre ve 2 inci fıkrasına göre, (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ (ç) bendine göre, ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, (d) bendine göre, ‘’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’ hükümlerine göre işlenmekte ve toplanmaktadır.

Stajyer’e Ait  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Dijital mercalarda mail aracılığıyla veya fiziki ortamda form/evraklarla toplanabilmektedir.

Stajyer’e Ait Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel verilerin aktarılması hususunu belirleyen kanunun; 8 inci maddesinin, 2 inci fıkrasına göre, kişisel veriler; (a) bendi “5 inci maddenin ikinci fıkrasında,” (b) bendi “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla,” 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, “belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.’’ Hükmüne göre ve 1. fıkrasına göre''Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.'' hükmüne göre paylaşım ve aktarım yapılan kişisel verileriniz, doğrudan ya da dolaylı iştiraklerimizle, grup şirketleri, hissedar/ortaklarla, anlaşmalı olduğumuz bankayla, serbest muhasebeci/mali müşavirliklerle, yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.,

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU : TEDARİKÇİ /HİZMET SAĞLAYICILAR

Tedarikçi /Hizmet Sağlayıcılar’a Ait  Kişisel Veriler: Kimlik Verisi (ad soyad, unvanı, T.C. kimlik no gibi), İletişim Verisi (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi), Hukuki İşlem Verisi (bilgiler, adli makamlarla yazışmalardaki dava dosyasındaki bilgiler gibi), Risk Yönetimi Verisi (ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi), Finans Verisi (banka bilgileri, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, vergi dairesi, vergi numrası, mersis numrası, imza sirküsü gibi), Müşteri İşlem Verisi (çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası, mersis numarası, imza sirküsü gibi)

Tedarikçi /Hizmet Sağlayıcılar’a Ait  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe ı̇şlerinin yürütülmesi, hukuk ı̇şlerinin takibi ve yürütülmesi, ı̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ı̇ş süreçlerinin ı̇yileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Tedarikçi /Hizmet Sağlayıcılar’a Ait  Kişisel Verilerin Hukuki Dayanağı: 5. maddesinin 1. Fıkrasına göre; ‘’ Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.’’ hükmüne göre ve 2 inci fıkrasına göre(a) bendine göre, ‘’Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, 5/2 (b) bendinde düzenlenen “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, 5/2 (c) bendine göre, ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, (ç) bendine göre, ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, (d) bendine göre, ‘’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hükümlerine göre işlenmekte, ve toplanmaktadır

Tedarikçi /Hizmet Sağlayıcılar’a Ait Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Dijital mercada; mail yoluyla veya fiziki ortamda form, evraklar ile ya da bizzat tarafınızdan sözlü olarak toplanabilmektedir.

Tedarikçi /Hizmet Sağlayıcılar’a Ait Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel verilerin aktarılması hususunu belirleyen kanunun; 8 inci maddesinin, 2 inci fıkrasına göre, kişisel veriler; (a) bendi “5 inci maddenin ikinci fıkrasında,” (b) bendi “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla,” 6’ncı maddenin üçüncü fıkrasında, “belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.’’ Hükmüne göre ve 1. fıkrasına göre ''Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.'' hükmüne göre paylaşım ve aktarım yapılan kişisel verileriniz, doğrudan ya da dolaylı iştiraklerimizle, grup şirketleri, hissedar/ortaklarla, özel hukuk kişileri ve serbest muhasebeci/mali müşavirliklerle, anlaşmalı olduğumuz bankayla yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU : ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ / MÜŞTERİ

Ürün Veya Hizmet Alan Kişi / Müşteri’ye Ait  Kişisel Veriler: Kimlik Verisi (ad soyad, unvanı, T.C. kimlik no, cinsiyet, doğum tarihi,  pasaport no, yakını ad soyad bilgisi gibi), İletişim Verisi (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no, yakını telefon no bilgisi gibi), Hukuki İşlem Verisi (bilgiler, adli makamlarla yazışmalardaki dava dosyasındaki bilgiler gibi), Risk Yönetimi Verisi (ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi), Finans Verisi (banka bilgileri, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, vergi dairesi, vergi numrası, mersis numrası, imza sirküsü gibi), Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi), Müşteri İşlem Verisi (protokol numarası, meslek bilgisi, sigorta şirketi bilgileri çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası, mersis numarası, imza sirküsü gibi), İmza Verisi (Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izi, özel işaretler vs.), Cinsel Hayat Verisi (cinsel hayata ilişkin bilgiler gibi), İşlem Güvenliği Verisi (IP adresi bilgileri, MAC adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi).

Pazarlama Verisi (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler), Sağlık Verisi (Kullanılan ilaç bilgileri, anamnez bilgileri, laboratuvar sonuçları, kan grubu, hasta gözlem bilgileri, görüntüleme sonuçları, chec-up bilgileri, muayene bulguları, kişisel sağlık ile ilgili bilgiler gibi)

Ürün Veya Hizmet Alan Kişi / Müşteri’ye Ait  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Acil Durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe ı̇şlerinin yürütülmesi, ı̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ı̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk ı̇şlerinin takibi ve yürütülmesi, ı̇ş süreçlerinin ı̇yileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Ürün Veya Hizmet Alan Kişi / Müşteri’ye Ait  Kişisel Verilerin Hukuki Dayanağı: 5. maddesinin 1. Fıkrasına göre; ‘’ Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.’’ hükmüne göre ve 2 inci fıkrasına göre(a) bendine göre, ‘’Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, 5/2 (b) bendinde düzenlenen “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, 5/2 (c) bendine göre, ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, (ç) bendine göre, ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, (d) bendine göre, ‘’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hükümlerine göre işlenmekte ve toplanmaktadır

Ürün veya Hizmet Alan Kişi / Müşteri’ye Ait Kişisel Veriler Toplanma Yöntemi: Tarafınızdan bizzat sözlü olarak, dijital mercalarda mail, web sitemiz, sosyal medya uygulamaları veya fiziki ortamda form, evraklar vasıtasıyla toplanmaktadır

Ürün veya Hizmet Alan Kişi / Müşteri’ye Ait Kişisel Veriler Aktarımı: Kişisel verilerin aktarılması hususunu belirleyen kanunun; 8 inci maddesinin, 2 inci fıkrasına göre, kişisel veriler; (a) bendi “5 inci maddenin ikinci fıkrasında,” (b) bendi “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla,” 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, “belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.’’ Hükmüne göre ve 1. fıkrasına göre ''Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.'' hükmüne göre paylaşım ve aktarım yapılan kişisel verileriniz, doğrudan ya da dolaylı iştiraklerimizle, grup şirketleri, hissedar/ortaklarla, özel hukuk kişileri ve serbest muhasebeci/mali müşavirliklerle, anlaşmalı olduğumuz bankayla yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU : ZİYARETÇİ

Ziyaretçi’ye Ait Kişisel Veriler: Kimlik Verisi (ad soyad, T.C. kimlik no gibi), Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi), Sağlık Verisi (Kişisel sağlık bilgileri)

İletişim Verisi (e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no gibi), İşlem Güvenliği Verisi (IP adresi bilgileri, MAC adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

Ziyaretçi’ye Ait  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, ı̇ç denetim/ soruşturma / ı̇stihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, gizliliğin sağlanması, daha iyi hizmet verebilmek, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanabilmek, acil durumların yönetilmesinde yetkili kamu kurum veya kuruluşlarının taleplerinin karşılanabilmesi, giriş-çıkış kontrollerinin sağlanabilmesi, şirketin güvenliğini sağlama, herhangi adli suç vakalarında tespit sağlama, denetim amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Ziyaretçi’ye Ait Kişisel Verilerin Hukuki Dayanağı: Kişisel verilerin korunması kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının, (f) bendine göre,'' İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.'' hukuki dayanağına göre işlenmekte ve toplanmaktadır.

Ziyaretçi’ye Ait  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi : Şirketimiz tarafından güvenlik hizmetleri başta olmak üzere dijital olarak kamera kayıtları ve ses kaydı vasıtasıyla dijital olarak ve güvenlik birimi tarafından fiziki ortamda ziyaretçi defteri vasıtasıyla işlenmekte ve toplanabilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği, kamu sağlığı ve Covid 19 önleyici tedbirler başta olmak üzere sadece pandemi sürecinde kapsamında geçerli olmak şartıyla ateş ölçer dijital alet vasıtasıyla ateş ölçümü ve girişlerde HES kodu kontrolü sağlanarak sağlık veriniz tarafımızca işlenmemektedir.

Ziyaretçi’ye Ait Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel verilerin aktarılması hususunu belirleyen kanunun; 8 inci maddesinin, 2 inci fıkrasına göre, kişisel veriler; (a) bendi “5 inci maddenin ikinci fıkrasında,” (b) bendi “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla,” 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, “belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.’’ Hükmüne göre ve gerektiğinde yetkili kurum ve kuruluşlarla aktarım yapılmaktadır.

Şirket tarafından; Sunulan faaliyetler kapsamında toplanan ya da Kişisel Veri ilgilisi tarafından verilen Kişisel Veriler, mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca, veri sorumlusu Şirket tarafından KVKK ve ilgili mevzuat gereği ticari faaliyetlerin hukuka uygun olarak yürütülmesi, yasal portallara erişim ve sair yasal düzenleme ve zorunluluklar nedeni ile aşağıda açıklanan çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir. Söz konusu kişisel veriler, yasal olarak verilerin işlenmesi hususundaki düzenlemeler dışında, iş bu AYDINLATMA FORMU’ nun incelenmesini müteakip ayrıca Kişisel Veri Sahibi tarafından AÇIK ONAY verilmesi halinde; analiz, web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden AÇIK ONAY veren adına yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, gerekli kontrolleri yapmak, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, Şirket tarafından yürütülen Ticari faaliyetlerin yürütülmesi yanında AÇIK RIZA/Muvafakatname formunda belirtilen ve Veri sahibi tarafından izin verilen diğer hususlar için işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda verilmesi halinde açık onay kapsamında hizmet alınan üçüncü kişiler dahil iş ortakları ve tedarikçileri, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir. Şirket, yasal zorunluluklar ve kanunen tanınan haklar dışında, açık onay olsun ya da olmasın Kişisel verileri kanunen yasaklanmış herhangi bir şekilde 3. Kişiler ile PAYLAŞMAMAKTADIR. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında işbu amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz kanunun madde 4’e göre işlenip ve bu kapsamda kanunun madde 7’nin usul ve esaslarına uygun olarak silinip yok edilecektir.

Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı aşağıda yer alan ‘’ VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARI’’ kısmından erişebilirsiniz.

 VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARI

KVK Kanunu’nun 11. maddesi; Şirkete başvurarak kendinizle ilgili, 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına  sahipsiniz. 

Sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, başvurularınızı 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte; http://birincisaglikgrubu.com/ adresinde bulunan Başvuru Formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının;

Bizzat elden veya noter aracılığı ile “SANCAKTEPE MAHALLESİ 892. SOKAK NO: 5/ BAĞCILAR İSTANBUL” adresine iletilmesi,

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle soft ortamda kadriyekan@yeniiklimhastanesi.com.tr e-posta adresine elektronik posta ile gönderilmesi,

KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle başvurarak iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Başvurunuzda yer alan talep veya talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

3. VERİ İŞLEME SÜRECİNE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde Veri Sahibi’nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

SOLMAZ ÖZEL SAĞLIK EĞİTİM HİZMETLERİ VERİ SAHİBİ BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU İNDİR