×

WEB SİTESİ RANDEVU OLUŞTURMA BİLGİLENDİRME METNİ

Anasayfa WEB SİTESİ RANDEVU OLUŞTURMA BİLGİLENDİRME METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

BEYMED SAĞLIK İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş. (‘’Şirketimiz’’) tarafından, kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik ilkelerine bağlı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun elde etmekte ve gizli tutmaktayız. Şirketimiz müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, 

• Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

• Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,

• İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

İşbu metinde kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verileriniz beraber “kişisel Veriler” olarak anılacaktır.

Şirketimiz tarafından,

Kimlik Veriniz (kişiye ait kimlik bilgileri (ad, soyadı, gibi), İletişim Veriniz (kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubu olup; telefon bilgisi, e-posta adresi gibi), Diğer (açıklamanız gibi) kişisel verileriniz işlenmekte, saklanmakta ve gerektiğinde paylaşılabilmektedir.

Şirketimiz tarafından,

Kişisel verileriniz, ürün/hizmet ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, şirket iş ürün/hizmetinin ifasının yerine getirilebilmesi ve yürütülebilmesi, hasta/yetkili kurum, kuruluş taleplerinin karşılanabilmesi, sağlık, güvenlik ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri amaçları başta olmak üzere, kişisel verileriniz işlenmekte ve saklanmaktadır. İşbu amaçlarla kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun  5 inci maddesinin (2) nolu bendinde yer alan “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”, “d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”   hükümlerine uygun sınırlı hukuki gerekçeler ve amaçlarla işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, aynı adresten erişebileceğiniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen periyodik imha süresinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

Şirketimiz tarafından,

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere, her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle bizzat sizlerden internet sitesi üzerinden, dijital ortamda kişisel verileriniz toplanabilmektedir. 

Şirketimiz tarafından,

İşlenme amacımız ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Kayda alınan kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Şirketimiz işbu metinde yer alan amaçlarla, Kanun’un 8 inci maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve yukarıdaki maddede sayılan amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinden ve ilgili mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülüklerin ifası ve ayrıca hizmet kalitesini arttırmak ve her iki tarafın meşru menfaatlerini korumak için gerektiği taktirde ve gerektiği ölçü ve kapsamda olmak üzere ve Kurum kararları dikkate alınmak suretiyle, kişisel verilerinizi iş ortağı, denetim gerçek/tüzel kişileri, hukuken yetkilendirilmiş özel hukuk gerçek/tüzel kişileriyle ve yetkili kurum ve kuruluşlarla (yetkili kamu kurumları, özel hukuk birimi, mali müşavirlik, serbest muhasebe birimi, danışmanlarımız) paylaşılabilecektir.

Şirketimiz, prensip gereği, kişisel verilerin veri güvenliği ve veri sızıntısı hususunda gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasında önemine uygun hassas davranan ve kişi mahrumiyeti ilkesine riayet ederek hareket ettiğini bildiririz. 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirketimize başvurarak kişisel veriniz ile ilgili, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına  sahipsiniz. 

Sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, başvurularınızı 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte; birincisaglikgrubu.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru formunu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının;

Bizzat elden veya noter aracılığı ile ‘‘Yakuplu Mahallesi Osman Gazi Cadde No: 3/1 Beylikdüzü / İSTANBUL’’ adresine iletilmesi,

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle soft ortamda resmiisler@birincisaglikgrubu.com adresine elektronik posta ile gönderilmesi,

KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle başvurarak iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Başvurunuzda yer alan talep veya talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.